CÔNG VĂN SỐ: 2800/UBND-VX NGÀY 21/08/2021 GIẢI ĐÁP THÔNG TIN CHO CÁC CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ.

CÔNG VĂN SỐ: 2800/UBND-VX NGÀY 21/08/2021 CÓ ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP LÀ CÁC CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ.

 Mọi người tham khảo phía dưới theo mục 12 của công văn 2800/UBND-VX

CÔNG VĂN SỐ: 2800/UBND-VX NGÀY 21/08/2021 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BÔT SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________

Số: 2800/UBND-VX
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố.

Nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa lượng lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và thực hiện Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thực tế; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo thời gian qui định.

2. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết tại Phụ lục số 1 tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (chi tiết đính kèm)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;

- Bộ Công an;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

-Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban TW MTTQVN;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

-TTUB: CT, các PCT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Trung tâm Báo chí;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Phòng VX, TH;

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hòa Bình

 

Điều chỉnh, bổ sung một số nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 1 Công văn 2850/UBND-VX.

PHỤ LỤC 1
VỀ PHÂN CÔNG CẤP, QUẢN LÝ DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Mã số đơn vị cấp (In chìm trên phiếu)

Đối tượng cấp Giấy phép lưu thông

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

(thực hiện từ 00 giờ 00 ngày 23/8/2021 đến 00 giờ 00 ngày 06/9/2021)

 

1 A

Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, MTTQ.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố, Cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố. ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; phường/xã/thị trấn

 

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cấp có hiệu lực liên phường, xã, thị trấn trong nội bộ quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

1 B

Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố

- Ủy ban chứng khoán Thành phố.

Các ngân hàng, Công ty chứng khoán.

 
             
 

 

2 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

 
 

 

2B

Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Cảng vụ Hàng không miền Nam

   

2C

Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Tân Cảng Cát Lái

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

   
 

 

 3 A

Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối.

Sở Công Thương

Hệ thống phân phối.

Hoạt động trong địa bàn 01 quận- huyện, thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ.

 

 

3 C

Nhân viên phục vụ của hệ thống phân phối, nhân viên điện lực

 

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

 

 

3 D

Nhân viên làm việc liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa

 

Doanh nghiệp

Thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ số lượng và phạm vi hoạt động giao Sở Công Thương quyết định từng trường hợp cụ thể

4 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...)

Sở Xây dựng

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

 

4 B

Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, toà nhả, chung cư..

Doanh nghiệp

 
 

 

5

Nhân viên y tế và lực lượng hồ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh COVID-19 (không khống chế số lượng); người cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo trì trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế

Sở Y tế

Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo qui định pháp luật

UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban giám đốc các đơn vị y tế...

 
 

 

7 A

Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

Sở Ngoại vụ

   

7 B

Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất..

Công an

Thành phố

Có thời gian cụ thể và đề xuất cụ thể

 

 

8A

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..) thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố

Doanh nghiệp, cá nhân phối hợp.

 

8B

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

   

8C

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

   
 

 

9 A

Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí, hạ tầng công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

   

9 B

Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

   
 

 

10

Dịch vụ công chứng.

Sở Tư pháp

   
 

 

11

Nhân viên vệ sinh môi trường của các đơn vị trực thuộc Thành phố, hoạt động tang lễ

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Công ty vệ sinh môi trường đô thị

 
 

 

12

- Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ

phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng.

- Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch.

- Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất, cửa hàng xăng dầu, gas.

- Nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu...), các cơ sở cung ứng suất ăn công nghiệp.

- Lực lượng cung ứng dịch vụ công ích; xây dựng, bảo trì công trình, trang thiết bị.

- Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá).

- Các lực lượng khác của ngành Y tế.

UBND quận, huyện,

Thành phố Thủ Đức

Doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

 Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

13

Người dân đi tiêm ngừa vắc xin

Covid-19.

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

UBND cấp xã

 

Tổ Covid-19 cộng đồng.

   

Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ, người dân về quê theo Kê hoạch

 

Không cấp giấy.

 

Các lực lượng thu gom rác dân lập.

     
 

 

14 B

Người đi chợ thay

 

UB Mặt trận tổ quốc hoặc UBND cấp xã.

 
 

 

15

Công tác kiểm dịch động, thực vật

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   
 

 

16

Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng)

Sở Tài chính

   
 

 

17

Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ..) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế..do Sở Du lịch quản lý..

Sở Du lịch

   
 

Vây qua văn bản trên ngành nghề Dịch bảo vệ được hoạt động nên các công ty bảo vệ có thể cung cấp thông tin danh sách các nhân viên đang đi làm tại các khu vực trong thành phố gửi hồ sơ nên UBND TP. Hồ Chí Minh để quản lý và cấp giấy đi đường do PC08  cấp. Các công ty bảo vệ nên khai đúng thông tin chính xác để đảm bảo công tác phòng chống dịch, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

CÔNG VĂN SỐ: 2800/UBND-VX NGÀY 21/08/2021 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BÔT SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI.

Tải Về: /upload/data/files/2850ubsigned.pdf

Nguồn: https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-2800-ubnd-vx-uy-ban-nhan-dan-tp-hcm-208015-d2.html

http://www.vpccdongthanhpho.vn/cong-van-so-2800-ubnd-vx-ngay-21-08-2021-ve-viec-dieu-chinh-bot-sung-mot-so-noi-dung-tang-cuong-kiem-soat-nhom-doi-tuong-duoc-phep-luu-thong-trong-thoi-gian-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-724.html

 
0938 540 992
icons8-exercise-96 icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon